Editorial Board

  • Share:
Visited: 

Editorial board


Consultant: Wang Zhenzhong, Xu Yong, song Zhenghui


Director: Li Jun


Deputy director: Wang Jinyun


Member: (in pinyin order)


Ye Chen Jiagang, Jin Rongquan, Liang Shu, Liu Deliang


Peng Rongsheng, Qin Chenglin, Shen Wenhui, Tang Guozhan, Wang Guosheng, Wu Yi


Yang Guoan, Yin Quanhai, Zheng Yun, Zhu Guiqin


Editor in chief: Wang Jinyun


Director of editorial department: Zhang Jianhe


Executive Editor: Ji Jiayou, Cai Yuhong

  • Share:
Visited: 

Supported by: Beijing Renhe Information Technology Co. Ltd